Privacy Policy

Privacy Policy

PRIVACY STATEMENT H83 The website processes privacy-sensitive data or personal data. H83 considers careful handling of personal data of great importance. Personal data is therefore carefully processed and secured by us. Our data processing complies with the requirements set by the General Data Protection Regulation (GDPR). That means, among other things, that we:
 • clearly state the purposes for which we process personal data. We do this by means of this privacy statement;
 • aim to limit our collection of personal data to only the personal data required for legitimate purposes;
 • first request your explicit consent to process your personal data in cases requiring your consent;
 • take appropriate security measures to protect your personal data and also require this from parties that process personal data on our behalf;
 • respect your right to access your personal data for inspection, correction or erasure at your request.
H83 is the controller for the processing operations. In this privacy we explain which personal data we collect and use, and for which purpose. We recommend you carefully read this statement. Use of personal data By using our services you will leave certain data with us. This may include personal data. We store and use only the personal data directly provided by you or data of which it is clear that they are provided to us for processing. To enable the rental of accommodation, the payment thereof, and the use of the website, we collect, among others, your:
 • Full name;
 • Nationality;
 • BSN;
 • Copy of ID card;
 • Address;
 • Telephone number;
 • Email address;
 • Date of birth;
 • Gender;
 • Payment data;
 • Course data, including student number;
 • Correspondence with H83 and the manager of the residence situated at Hertogsingel 83 in 6211 NE Maastricht.
We do not publish your data. Your data may be shared with (potential) co-tenants, following your consent, to make the allocation of housing run smoothly. Your data may be exchanged with (educational or affiliated) institutions in order to assess for the campus contract and the housing circulation policy. We collect and process these data if you have entered into a (rental) agreement with us, or if you wish to enter into one, if you have given us permission to use your personal data, if we have a legitimate interest (for example for the purpose of detecting or preventing fraud and nuisance) or if we are legally required to do so. Contact form and newsletter We produce a newsletter to inform interested parties about our services. Your email address will only be added to the list of subscribers with your explicit consent. Each newsletter contains a link that allows you to unsubscribe. If you complete a contact form on the website or send us an email, the data you send us will be retained for as long as necessary to answer or process the form or the email, depending on their nature or content. Disclosure to third parties Your data will explicitly not be provided to third parties, other than the third parties that are necessary to provide the services you have requested. These may include maintenance services, IT service providers and municipalities. Security and storage We take all security measures necessary to limit abuse of and unauthorised access to personal data. We store your data for as long as we need it. For example, for the duration of your rental agreement, but also for some time afterwards because the law obliges us to do so. Third party websites This statement shall not apply to third party websites connected by links on this website. We cannot guarantee that these third parties handle your personal data in a reliable or secure manner. We recommend you read the privacy statements of these websites prior to making use of these websites. Changes to the privacy statement We reserve the right to make amendments to this statement. It is recommended that you consult this statement regularly in order to be aware of any changes. Questions? For any questions and/or comments regarding our privacy policy or your rights (such as access, modification, erasure, restriction, objection or transferability) please contact us. For more information, please see our contact page. To prevent abuse we may request that you furnish adequate proof of identity. In the case of access to personal data linked to a cookie, you must submit a copy of the relevant cookie together with your request. You can find this in your browser settings. You also have the option of lodging a complaint with the Data Protection Authority if you believe that we do not act in accordance with privacy legislation. PRIVACYVERKLARING H83 Via de website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. H83 acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens onder andere op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
H83 is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen. Gebruik van persoonsgegevens Door het gebruiken van onze diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Om de verhuur van woningruimte, de betaling daarvan en het gebruik van het website mogelijk te maken verzamelen wij onder andere jouw:
 • Volledige naam;
 • Nationaliteit;
 • BSN;
 • Kopie ID-bewijs;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Betalingsgegevens;
 • Studiegegevens, inclusief studentnummer;
 • Correspondentie met H83 en de beheerder van het gebouw gelegen aan de Hertogsingel 83 te 6211 NE Maastricht.
Wij publiceren jouw gegevens niet. Jouw gegevens kunnen, na jouw toestemming, wel met (potentiĆ«le) medehuurders gedeeld worden om het toewijzen van woonruimte goed te laten verlopen. Jouw gegevens kunnen uitgewisseld worden met (onderwijs- of daaraan gerelateerde) instellingen, om het campuscontract en het doorstromingsbeleid te beoordelen. Deze gegevens verzamelen en verwerken wij wanneer je een (huur)overeenkomst met ons hebt gesloten, of wilt gaan sluiten, je ons toestemming hebt gegeven om de persoonsgegevens te gebruiken, wij een gerechtvaardigd belang hebben (bijvoorbeeld ter opsporing of preventie van fraude en overlast) of wettelijk verplicht zijn om dit te doen. Contactformulier en nieuwsbrief Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geĆÆnteresseerden willen informeren over onze diensten. Jouw e-mailadres wordt slechts met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf kunt afmelden. Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Verstrekking aan derden Jouw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan de derden die nodig zijn om de door jou gevraagde diensten te kunnen leveren. Denk bijvoorbeeld aan onderhoudsdiensten, IT- dienstverleners en gemeenten. Beveiliging en bewaren Wij nemen alle beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij bewaren jouw gegevens voor zolang als dat voor ons nodig is. Bijvoorbeeld voor de duur van jouw huurovereenkomst, maar ook enige tijd daarna omdat de wet ons dat verplicht. Websites van derden Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Wijzigingen in deze privacyverklaring Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Vragen? Voor vragen en/of opmerkingen rondom ons privacybeleid of jouw rechten (zoals inzage, wijziging, verwijdering, beperking, bezwaar of overdraagbaarheid) kun je contact met ons opnemen. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om jezelf adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van jouw browser. Je hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je van mening bent dat wij niet in lijn met privacywetgeving handelen.